Парцел до Шел и Мак Доналдс на околовръстното

Вид на имота: 
Местоположение: 
Квадратура: 
1750
Цена: 
265000€

Поземлен имот 68134.1944.1165, област София (столица), община Столична, гр. София, район Витоша, м. В.з. Киноцентър ІІІ част разш.", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1748 кв.м., стар номер 1165, квартал 13, 
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Парцелът граници с бензиностанция ШЕЛ и МакДоналдс, до Околовръстното. Ток и вода. Предимно в градския район. Оз1 Застроява се със сгради за обществено обслужване. Допуска се до 30% от РЗП да бъде с жилищно предназначение, като партерните етажи задължително са с обществени функции. пояснение: ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО- ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ Предназначени предимно за осигуряване на обекти за общественообслужващи дейности - образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни и делови услуги, търговия и други видове дейности от третичния и четвъртичния сектор (финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и др.) Максимално допустимите параметрите на застрояване за обекти на социалната инфраструктура са както следва: - за училище - плътност на застрояване /П/ до 40%, коефициент на интензивност /Кинт./ до 1,2; подземна плътност /П подз./ до 60%; подземен Кинт до 0,5 от надземния Кинт; минимална озеленена площ 20%. В централната градска част на София се допуска П подз. до 80%, а подземен Кинт до 0,7 от надземния Кинт., като в тях се включват подземните гаражи. - за висше учебно заведение - П до 40%, К инт. до 1,2, минималн озеленена площ 30%. П подз. е до 1,5 от П най-много 60%, подземен Кинт = Кинт, като в него не се включват подземните паркинги. - за болница - П до 40%, К инт. до 1,2, а минимална озеленена площ 30%. П подз. до 1,5 от П, най-много 60%, К подз. = Кинт, като в него не се включват подземните паркинги. - за заведение за социални грижи - П до 30%, Кинт. до 1,2, Пподз. - 60%, подземен Кинт 0,5 от Кинт; мин. озеленена площ 30%. Не се допуска промяна на предназначението на терени на съществуващи учебни, детски и здравни заведения, освен за нуждите на социалното, здравното, образователното и културното обслужване. 

 

Ели Кормова

Телефон в офиса -  02 980 10 77

Мобилен телефон 088 5 582 880

mail: office@city.s.bg

Запитване и огледи

6 + 7 =

ЛУКС ИМОТИ

 • 2-стаен
  София-град...
  350€
 • 3-стаен
  София-град...
  136500€
 • 3-стаен
  София-град...
  550€
 • 3-стаен
  София-град...
  113900€
 • 4-стаен
  София-град...
  188900€
 • Мезонет
  София-град...
  360000€
 • Къща
  Бургас...
  90000€
 • Къща
  София-град...
  411900€
 • Къща
  София-град...
  2200000€
 • Мезонет
  София-град...
  300000€
 • Къща
  Варна...
  345000€
 • 3-стаен
  София-град...
  1200€
 • 2-стаен
  София-град...
  1090€
 • Парцел
  София-град...
  350000€