ОЦЕНКА НА ИМОТ

Изготвяне на оценка на недвижим имот от лицензиран оценител, вписан в регистъра на КНОБ.

КНОБ (Камарата на независимите оценители в България) е юридическо лице, създадено със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.)

Камарата на независимите оценители в България е професионална организация на физическите лица, които извършват оценителска дейност на територията на Република България.

Оценките се извършват, спазвайки БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (БСО), които са утвърдени от Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ на основание правомощията си по чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за независимите оценители /ЗНО/, на проведеното извънредно делегатско Общо Събрание /ИДОС/ на КНОБ в гр. Шумен на 17-18 март 2018 г. и влизат в сила от 01.06.2018 г.

Според спецификата на конкретната оценка се използват някои от описаните по-долу подходи за оценяване:

1. Сравнителен подход - 
Сравнителният подход извежда стойност, като сравнява обекта/актива, предмет на оценка, с идентични или сходни/подобни обекти/активи, за които е налична ценова информация.

2. Приходен подход.
Приходният подход извежда стойност, като привежда бъдещи парични потоци към единна настояща капиталова стойност.

3. Разходен подход.
Извежда стойност, използвайки икономическия принцип, че купувач не би платил за даден актив повече от разходите за придобиване на актив с равностойна полезност, независимо дали чрез покупка или изграждане.

* Остатъчния метод е съвкупност от няколко метода: Методи от Пазарен подход и Методи от приходен подход;

* ПРИЛОЖЕНИЕ: НЕЗАСТРОЕН ПАРЦЕЛ (ТЕРЕН) ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗВИТИЕ или СГРАДА ГОТОВА ЗА ПОВТОРНО РАЗВИТИЕ;

Повече информация можете да получите на телефон 029807676 или 088 9 59 05 59.