Акт 16

Каква е разликата между Акт 16 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация/ Разрешение за ползване на строеж?

Какви са процедурите, необходимите документи и цената за издаване на Акт 16?

Може ли да се продаде имот без Акт 16?

Има ли рискове при покупка на имот без Акт 16?

Какво представлява Акт 16?
Акт образец 16 е най-дългоочакваният документ, тъй като се използва за установяване годността за ползване на дадена сграда. При Акт 16 строителните и монтажни работи са приключили, сключени са договори и са открити индивидуални партиди за ВиК, топлофикация и др. Сградата е вече годна за обитаване.

Акт 16 е последният от трите етапа на контрол по време на строителството (Акт 14, Акт 15 и Акт 16), с които се проследява дали строителните дейности отговарят на действащата нормативна уредба. Процедурата по издаване на отделните актове в строителния процес е регламентирана в Наредба №3 към Закона за устройството на територията (ЗУТ).

С Акт образец 14 се установява приемането конструкцията на сградата на етап “груб строеж” - ограждащи стени и покрив и въз основа на него общинската администрация издава удостоверение по чл. 181 ал. 2 от ЗУТ. Срокът за издаването на Акт 14 е 5 години след получаването на разрешение за строеж.

Със следващия Акт 15 се удостоверява годността за приемане на сградата, съответствието на строежа с одобрените проекти и изпълнение изискванията по чл. 169 от ЗУТ.

Акт 14 и Акт 15 са задължително условие за издаването на Акт 16, в което участва вече и държавен орган.

Информация дали дадена сграда има Акт 16 може да се получи в районна Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) или при продавача на обекта.

Каква е разликата между: Акт 16, Разрешение за ползване и Удостоверение за въвеждане в експлоатация
Макар да се ползва като синоним, Акт 16 всъщност е само основание за издаването на Разрешение за ползване за сградите от категория 1-3 (пътища, промишлени сгради, жилищни и смесени сгради високо строителство и др).

Самото разрешение се дава от специална Държавна приемателна комисия (ДПК), назначена от началника на ДНСК. Комисията проверява дали имотът е годен да бъде въведен в експлоатация, а началникът на ДНСК издава Разрешението.

Най-често сградите ново строителство спадат към 4 и 5 категория (ниско и средно застрояване) и за тях се издава единствено Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16 не е необходим). Удостоверението издава главният архитект на общината след представянето на всички актове по време на строителството и доклад от фирмата, упражняваща строителен надзор.

За сградите 6 категория (напр. стопански постройки) Акт  образец 16 не е нужен. Категориите на строежите са регламентирани в ЗУТ.